Product DirectionsNederlandsDri Stitch

Naadverzegelaar

DRI STITCH® dringt door in naaldgaten in stof die zijn veroorzaakt door naaien, waarbij elke draad wordt gecoat met DRYKON® Nanoized Polymer om de holtes af te dichten en lekken te voorkomen. Droogt helder op.

GOED SCHUDDEN VOOR & TIJDENS GEBRUIK


ROUTEBESCHRIJVING:

Stof moet schoon en droog zijn. Op vuile stof het gebied reinigen met FABRI-KLEAN® en laten drogen. Breng waar mogelijk 1 laag aan op de onderkant en 2e laag op de bovenkant van de naad. Breng DRI STITCH® royaal aan op naden en stiksels met de dauber bevestigd aan het deksel van het blik. Na droging een tweede laag aanbrengen. 24 uur laten uitharden. Beschermen tegen water, dauw of vocht tot het uitgehard is. Aanbrengen boven 60°F – 15,5°C.


NIET BEVRIEZEN


VOORZICHTIGHEID:

Kan oog en huid irriteren. Niet in de ogen of op de huid krijgen. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van vlammen of vonken. Draag beschermende handschoenen/kleding en oog-/gezichtsbescherming bij het mengen of gebruiken. Gebruik in een goed geventileerde ruimte, draag indien nodig geschikte ademhalingsapparatuur.

SPOEDEISENDE HULP:

Bevat para-chloorbenzeentrifluoride (60-80%). Bij inslikken GEEN braken opwekken, maar een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen of op de huid goed afspoelen met water. Als de irritatie aanhoudt, medische hulp inroepen. Indien ingeademd, persoon in frisse lucht brengen.